Statut DSSR-a

Na  temelju članka 19. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 88/01) održana je redovna sjednica Skupštine Društva studenata socijalnog rada – dana 21. travnja 2012. koja usklađuje i donosi:

STATUT

Društva studenata socijalnog rada

2012.

   NAZIV I SJEDIŠTE

  Članak 1.

Naziv udruge glasi: Društvo studenata socijalnog rada (u daljnjem tekstu Društvo).

 Članak 2.

        Sjedište udruge je u Zagrebu, Nazorova 51, Republika Hrvatska.

PODRUČJE DJELOVANJA

        Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

ZNAK I PEČAT

Članak 4.

Znak Društva predstavljaju dva otvorena dlana na kojima je pet simbola čovjeka (piktograma).

                                                                        Članak 5.

Pečat Društva kružnog je oblika promjera 40 mm. U sredini pečata nalazi se znak Društva, a na vanjskom obodu ispisano je: Društvo studenata socijalnog rada – Zagreb – Hrvatska.

   ZASTUPANJE

  Članak 6.

Članovi Izvršnog odbora osobe su ovlaštene za zastupanje Društva.

 

OSNOVNI CILJEVI I NAČELA DJELOVANJA

 Članak 7.

Ciljevi djelovanja Društva su:

– djelatna skrb za studentska prava i slobode, te za poboljšanje socijalnog položaja studenata ,

– sudjelovanje i suodlučivanje u radu Pravnog fakulteta, posebno Studijskog centra socijalnog rada

– suradnja sa studentskim udrugama, asocijacijama, organizacijama i inicijativama na Pravnom Fakultetu, ostalim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, i drugim Sveučilištima  Republike Hrvatske i svijeta, te suradnja s drugim organizacijama kako struke socijalnog rada tako i drugih struka,

-unapređenje nastave na Fakultetu i znanstveno–stručne osposobljenosti studenata socijalnog rada

– poticanje i unapređenje kulturnih, zabavnih, sportskih i edukativno – istraživačkih djelatnosti studenata

– organiziranje humanitarnih i dobrotvornih akcija prikupljanja i raspodjele materijalnih i financijskih dobara,

– razvijanje volonterstva i poticanje mladih, prvenstveno studenata, na volonterski rad.

 Članak 8.

Načela djelovanja Društva su: različitost i sloboda stavova, izbora, misli, ideja, samostalnost u radu, javnost i dostojanstvo struke socijalnog rada, odgovornost pojedinca i organizacije.

 

DJELATNOSTI

 Članak 9.

1. U ostvarivanju svojih ciljeva Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

-informiranje o studentskim pravima

-poticanje istraživačke djelatnosti

-informiranje studenata o mogućnostima dodatnih edukacija i  zapošljavanja u struci

– tribine

– djelatnosti u svezi s međunarodnom studentskom i strukovnom suradnjom

– djelatnosti u svezi s međufakultetskom suradnjom

– izdavačko – informativna djelatnost za potrebe Društva i studenata

– organiziranje humanitarnih i dobrotvornih akcija prikupljanja I raspodjele materijalnih dobara i usluga.

 

2.Društvo razvija i izvodi i druge djelatnosti u ostvarivanju ciljeva Društva.

 

JAVNOST RADA

Članak 10.

1.Rad Društva je javan.

2.Javnost rada ostvaruje se:

– pravodobnim i kvalitetnim izvješćivanjem članstva i ostalih studenata o izvršenim i planiranim  programima rada.

3.Radi potpunije obaviještenosti i ostvarivanja javnosti rada Društvo može izdavati

periodične obavijesti, biltene, informativne listove i slično.

4.Javnost se iznimno može isključiti sa sjednica tijela Društva, ako to tijelo glasovanjem

odluči i to u slučaju:

– ugroženosti rada i djelovanja Društva,

– rasprave o poslovnoj tajni,

– ako bi ostvarivanje načela javnosti u datom trenutku u značajnijoj mjeri ometalo rad

tijela.

 

ČLANSTVO

 Članak 11.

 1. Članstvo u Društvu je dragovoljno.

2. Članom se postaje ispunjenjem pristupnice.

3. Članovi Društva mogu biti sljedeći studenti Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu:

– svi redoviti studenti studija socijalnog rada, uz potporu ministarstva

– svi redoviti studenti za osobne potrebe,

– svi izvanredni studenti,

– studenti poslijediplomskog studija

– počasni članovi

4. članovi Društva mogu biti i bivši studenti i počasni članovi ali oni nemaju pravo sudjelovati u radu tijela Društva.

 

PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 12.

Svaki član ima pravo i obvezu :

– sudjelovati u radu tijela Društva, te u odlučivanju onih tijela čiji je član,

– birati i biti biran u sva tijela Društva, i druga tijela studentskih udruga, asocijacija i organizacija kao zastupnik Društva u tim pravnim osobama,

– tražiti pomoć Društva u ostvarenju svojih prava iz područja djelovanja Društva,

– nadzirati djelovanje i zahtijevati odgovornost tijela i pojedinaca u Društvu,

– svojim djelovanjem štititi ugled, čast i imovinu Društva, Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu te struke socijalnog rada.

 

Članak 13.

Do prestanka članstva dolazi :

– dobrovoljnim istupanjem,

– prestankom statusa studenta uz ogradu članka 11. stavka 4.,

– isključenjem prema odluci Skupštine, ukoliko je član namjerno  radio suprotno člancima 7. i 8. ovog statuta (stegovna odgovornost).

 

TIJELA DRUŠTVA

 Članak 14.

 Tijela Društva su :

1. Skupština,

2. Izvršni odbor,

3. Nadzorni odbor.

 

SKUPŠTINA DRUŠTVA 

Članak 15.

1. Skupština Društva najviše je tijelo Društva.

2. Skupštinu čine svi redovni članovi Društva.

Članak 16.

 Ovlasti Skupštine kao najvišeg tijela Društva jesu :

– odlučivanje, mijenjanje i donošenje Pravilnika i Poslovnika o svom radu,

– biranje i razrješavanje predsjednika, dopredsjednika, tajnika društva

– biranje i razrješavanje Izvršnog i Nadzornog odbora

– donošenje, mijenjanje i dopunjavanje Statuta,

– utvrđivanje i odlučuivanje o programskim i financijskim dokumentima Društva i usvajanje

izvještaja o njihovom ostvarenju,

– odlučivanje i o drugim pitanjima utvrđenim Statutom i propisima Društva,

– proglašavanje počasnih članova i davanje priznanja istaknutim članovima društva.

 

Članak 17.

1. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje.

2. Skupštinu sazivaju članovi Izvršnog odbora i utvrđuju nadnevak.

Članak 18.

 

1. Izvanredno zasijedanje Skupštine saziva se na zahtjev :

– Predsjednik Društva

– Izvršnog odbora,

– Nadzornog odbora,

– kada to zatraži najmanje 20 % članova Skupštine.

2. Sazivatelj je dužan naznačiti prijedlog dnevnog reda.

3. Na izvanrednom zasijedanju Skupština odlučuje samo o onim pitanjima radi kojih je sazvana.

 

Članak 19.

O zasjedanju Skupštine članstvo se obaviještava najmanje sedam dana ranije.

Članak 20.

1. Skupština može valjano odlučivati ako su joj nazočne najmanje dvije trećine                                                                                                                                                      članova.

2.  Ako na Skupštini ne budu nazočne dvije trećine članova, u roku od sedam dana Predsjednik Društva dužan je sazvati novo zasjedanje s istim dnevnim redom. Takav saziv Skupštine valjano odlučuje ukoliko je nazočno 10 članova Društva.

  1. 3.     Odluke Skupštine donose se dvije trećine većinom glasova nazočnih članova.
  2. 4.     Glasovanje u Skupštini je u pravilu javno.

 

IZVRŠNI ODBOR I PREDSJEDNIK

 

Članak 21.

1. Izvršno tijelo Društva je Izvršni odbor (skraćeno IO).

2. Izvršni odbor čine Predsjednik, Dopredsjednik, i Tajnik.

Sjednice Izvršnog odbora sazivaju se najmanje jednom mjesečno i to od 15.10. do 25.6. u godini.

3.Članovi Izvršnog odbora imaju slijedeće ovlasti:

– zastupaju i predstavljaju Društvo,

– sazivaju zasjedanje Skupštine,

– potpisuju odluke i akte Društva.

Članak 22.

 1.Izvršnim odborom predsjedava i ravna Predsjednik Izvršnog odbora.

 2.Predsjednik Izvršnog odbora ujedno je i Predsjednik Društva.

3.Predsjednika bira Skupština javnim  glasovanjem na temelju predloženog programa

rada.

Članak 23.

1.Predsjednik predlaže Skupštini članove Izvršnog odbora – tajnika i dopredsjednika, iz redova članova Društva.

2. Predsjednik određuje ustrojstvo Izvršnog odbora na temelju usvojenog programa rada.

 

Članak 24.

1. Tajnik Društva vodi i sastavlja zapisnike sjednica, te vodi administrativne i financijske poslove.

Članak 25.

Ovlasti Izvršnog odbora kao izvršnog tijela Društva jesu:

– donosi Poslovnik o svom radu,

– vodi cjelokupnu djelatnost Društva između sjednica Skupštine Društva,

– u ime Skupštine privremeno donosi potrebne odluke i zaključke, usvaja potrebne dokumente, te ih na narednoj sjednici Skupštine iznosi na raspravu i potvrdu,

– bira predstavnike Društva u one udruge, asocijacije i organizacije s kojima Društvo ostvaruje suradnju po članku 7. ovog Statuta,

– određuje pristupnike (kandidate) Društva na studentskim izborima te odlučuje o izbornim

sporazumima i koalicijama,

– donosi odluku o poslovnoj tajni,

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i ostalim važećim propisima,

– donosi odluku o formiranju radnih tijela Društva.

Članak 26.

1.Izvršni odbor može valjano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.

2. Izvršni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

 NADZORNI ODBOR

 Članak 27.

1. Nadzorni odbor je tijelo koje vrši nadzor nad radom Društva, njegovih tijela i dužnosnika, te brine o poštivanju Statuta i ostalih važećih propisa.

2. O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvješćuje nadležno tijelo Društva, a ako ono ne otkloni nepravilnosti u svom radu ili ovlastima Nadzorni odbor dužan je o tome izvijestiti nadležno tijelo državne uprave.

3. Nadzorni odbor bira Skupština iz redova članova Društva.

4. Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora.

5. Nadzorni odbor može imati Poslovnik o svom radu.

6. Sastoji se od tri člana.

7. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova svih članova Nadzornog odbora.

 

 TRAJANJE MANDATA

Članak 28.

1. Mandat svih tijela Društva traje godinu dana.

2. Ista osoba može najviše dva puta biti birana u određeno tijelo Društva.

3. Član tijela (dužnosnik Društva) može se razriješiti dužnosti i prije isteka mandata u slučajevima iz članka 13. ovog Statuta.

  MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

 Članak 29.

1. Djelatnosti Društva financiraju se:

– iz prihoda od darova, dragovoljnih priloga, donacija i regresa,

– prihoda od prodaje publikacija

– iz prihoda ostvarenih od imovine Društva,

– iz prihoda od zajedničkih ulaganja,

– namjenskim sredstvima dobivenim od državnih tijela i drugih organizacija u svrhu ostvarenja postavljenih ciljeva,

– dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija i fondova.

2. Na navedeni način prikupljena sredstva (financijska sredstva) čine zajedno s pokretnim

(oprema, inventar i arhivsko-bibliotečni fond) i nepokretnim stvarima te drugim subjektivnim imovinskim pravima imovinu Društva.

3. Imovina Društva poglavito služi ostvarivanju njegovih ciljeva (članak 7. ovog Statuta) te za uredno poslovanje Društva.

4. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Društvo ostvari dobit, ona se mora, koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Društva kojima se ostvaruju ciljevi Društva navedeni u članku 7. ovog Statuta.

  1. 5.  O raspolaganju mogućom dobiti odlučuje Skupština,
  2. 6.  Poslovanje društva ostvaruje se preko žiro-računa.

 

Članak 30.

Financijsko poslovanje Društva vodi se na temelju financijskih planova i važećih propisa.

 

 

Članak 31.

  1. Društvo financijskim poslovanjem osigurava dugoročnu financijsku postojanost.
  2. Stjecanjem i pribavljanjem financijskih sredstava iz izvora navedenih u članku 29. ovog     Statuta formiraju se trajni i povremeni izvori financiranja Društva.
  3. U istu svrhu Društvo može udruživati vlastita sredstva s drugim pravnim osobama.

 Članak 32.

 Izvršni odbor može donijeti i poseban Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju.

 

 PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 33.

Društvo prestaje s radom odlukom Skupštine kao nadležnog tijela i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

 Članak 34.

 1. U slučaju prestanka rada Društva, njegova imovina se poklanja studentima Studijskog centra socijalnog rada, Nazorova 51, Zagreb, Republika Hrvatska.

2. Predsjednik Društva ili osoba koja ga punopravno zamjenjuje dužna je podnijeti prijavu o prestanku rada Društva nadležnom tijelu državne uprave radi brisanja Društva iz Registra udruga.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

Za tumačenje ovog Statuta nadležan je Izvršni odbor Društva, a u poslovima kad obavlja svoju nadzornu ulogu Nadzorni odbor Društva.

 

Članak 36.

Pitanja koja nisu pobliže uređena ovim Statutom mogu se urediti drugim propisima Društva u skladu s ovim Statutom i važećim propisima.

 

 

Članak 37.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegova usvajanja na izvanrednoj sjednici Skupštine sazvanoj radi usklađivanja Statuta s Zakonom o udrugama.

 

Članak 38.

Društvo je pravna osoba – udruga upisana (registrirana) pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

U Zagrebu, 21.04.2012.