Socius

Socius” je časopis koji u cijelosti stvaraju i uređuju studenti Studijskog centra socijalnog rada, te u njemu imaju priliku objaviti svoje radove, posebice znanstvene i istraživačke na kojima su radili tijekom akademske godine.
Časopis obrađuje teme relevantne za socijalni rad, studiranje, i objavljuje rezultate pojedinih istraživanja i radova naših studenata, ali i druge studentima zanimljive teme.

Projekt se provodi kontinuirano tijekom cijele akademske godine kroz individualan rad volontera na prikupljanju tema o kojima će pisati, kroz istraživanja, pronalaženje činjenica i relevantnih podataka nužnih za realizaciju članaka, te kroz samu realizaciju članaka. Uz to, tijekom cijele akademske godine održavaju se redoviti mjesečni sastanci na kojima volonteri raspravljaju i odlučuju o primjerenosti tema i tekstova koji se planiraju objaviti u časopisu, o kvaliteti napisanih tekstova, evaluiraju dosadašnji rad te donose planove i odluke o budućem radu Novinarske grupe Društva studenata socijalnog rada.
Kada je prikupljen dovoljan broj tekstova za objavljivanje časopisa “Socius” slijedi njegov tisak i distribucija koju obavljaju volonteri koji su i sudjelovali u njegovoj realizaciji.

“Socius” je besplatan časopis namijenjen studentima i profesorima Pravnog fakulteta u Zagrebu i Studijskog centra socijalnog rada, djelatnicima institucija socijalne skrbi, djelatnicima udruga koje se bave socijalnim pitanjima, te svim građanima grada Zagreba koji se zanimaju za socijalna, humanitarna, studentska i druga pitanja koja obrađuje “Socius”, te se prema tim smjernicama ciljano po fakultetu, ustanovama i udrugama vrši njegova distribucija.

Ciljevi časopisa

  • potaknuti studente na istraživački rad te na aktivan i kritičan odnos prema postojećoj društvenoj situaciji;
  • informirati studente, djelatnike ustanova za socijalnu skrb i ostale čitatelje časopisa “SOCIUS” o radu Društva studenata socijalnog rada, o temama iz područja socijalnog rada (socijalne skrbi i socijalne pomoći), socijalne politike, humanitarnim i socijalnim akcijama u Republici Hrvatskoj i svijetu, dodatnim edukacijama i seminarima.

Časopis Društva studenata socijalnog rada “Socius” je jedini časopis u kojem studenti studijskog centra socijalnog rada imaju priliku objaviti svoje istraživačke znanstvene radove.
Ukoliko imate želju pisati u časopisu Socius javite se na mail dssocijalni.rad@gmail.com ili na Facebook stranici Društva u inbox.